(27/10/2020)

  Working      session     Time                              Activities   Speaker/Chair
         1 (29/10/2020) 8:30am-12:00am Họp trù bị chuẩn bị sự kiện ra mắt mạng lưới/ The preparatory meeting for launching event HUST
        2 (29/10/2020)

 

 

 

 

 

 

2:00pm-5:30pm

Phát biểu khai mạc/ Opending speech HUST President
Giới thiệu về dự án V2W/ V2W project introduction EU
Gới thiệu về mạng lưới VEES-Net/ VEES-Net introduction HUST
Kí kết MOA/ MOA signing ceremony
Ban Quản trị bầu ra Chủ tịch nhiệm kì 2020-2022/ Election of the chairman term 2020-2020
MC: Ms. Hoa UD
MOET phát biểu chúc mừng, phát biểu về các chính sách, cơ chế của nhà nước, và Bộ hỗ trợ việc làm và sáng tạo khởi nghiệp cho sinh viên
Congratulation speech and share about Vietnamese governmental and MOET policies to support students' Employment and Enterpreneurship by MOET
MOET
Mạng lưới cựu sinh viên ĐHBKHN chúc mừng, phát biểu về các hoạt động của mạng lưới hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên/ Congratulation speech and share about its activities to support students' Employment and Enterpreneurship by HUST Alumni Network  HUST Alumni        Network              chairman
6:30-8:30 Gala dinner chúc mừng mạng lưới ra mắt, kết nối các trường ĐH phía Bắc, các Doanh nghiệp và báo chí/ Evening gala dinner to connect partner HEIs, non-partner HEIs, businesses and media HUST
         3 (30/10/2020) 8:30am-12:00am Tọa đàm trao đổi giữa các trường thành viên mạng lưới VEES-Net với doanh nghiệp/ VEES-Net - Businesses Forum
- Các trường thành viên chia sẻ về thực trạng cũng như những khó khăn trong công tác hỗ trợ việc làm và sáng tạo khởi nghiệp cho sinh viên, đề xuất các kế hoạch hợp tác giữa mạng lưới và doanh nghiệp/ VESS-Net members share about their dificulties and challenges in supporting students' employment and enterpreneurship
- Doanh nghiệp chia sẻ về nhu cầu đối của doanh nghiệp với mạng lưới VEES-Net, đề xuất các phương án hỗ trợ, kế hoạch tham gia, hợp tác với mạng lưới/ Businesses share about their expectation of VEES-Net, suggest supporting and cooperating plans.
- Chia sẻ về mô hình hỗ trợ việc làm và sáng tạo khởi nghiệp cho sinh viên của đại diện trường ĐH tham dự/ Non-partner HEI shares about its model and experience to support students' Employment and Enterpreneurship 
- BK Holdings chia sẻ về các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp sáng tạo/ BK Holdings shares about its activities to support students' enterpreneurship and innovation
HUST
         4 (30/10/2020) 2:00pm-5:30pm VEES-Net họp phiên đầu tiên/ The first meeting of VEES-Net:
- Bầu ra Ban điều hành, ban thư ký, các nhóm làm việc/ Election of members of President and secretary board
- Bàn về kế hoạch hành động của mạng lưới/ Disucss about action plan of VEES-Net
- Bàn về chiến lược marketing của mạng lưới/ Discuss about network marketing strategies
VEES-Net chairman